คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU – FIRST) ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “โครงการการส่งเสริมความร่วมมือเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

09.06.2023 ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดโครงการการส่งเสริมความร่วมมือเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา บรรยายโดย คุณจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ผู้เชียวชาญการขาย การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและการจัดการค้าปลีกค้าส่งในตลาดอาเซียน ในช่วงเช้า

ส่วนช่วงบ่าย ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Technology transfer : a key success factor to build innovative food SMEs” และ ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Value creations of food products through food research and development” โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *