คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.01.2024 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและการเงิน ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าผลไม้และ Bakery แสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2024 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *