คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมนิสิตปริญญาตรี ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *