คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้สนใจ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น และชั้นมัธยมปลาย งานดงักล่าวจัดขึ้น ณ อาคารคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *