คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากร สำนักงานเลขานุการได้รับรางวัลในงาน “โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566”

27.12.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและการเงิน นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นายกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นางสาวอัญชนา ชมภูแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 ในโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 17 โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับ 2 รางวัลได้แก่

รางวัลแรก ประเภทที่ 2 รางวัลพัฒนาองค์กร การยกระดับพัฒนาของส่วนงาน (Overall Development Award) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะได้พัฒนายกระดับคุณภาพองค์กรจากการเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW 66) กลุ่มก้าวหน้า ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รางวัลที่สอง ประเภท 3 รางวัลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน นวัตกรรมการบริการ ได้รับรางวัลดี เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ V2 (E-SARABAN V2) สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *