คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดโครงการอธิการบดี พบ ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง อธิการบดี ได้ชี้แจงและมอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ แก่ผู้บริหารและบุคลากร จากนั้น ผู้บริหารส่วนงานนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการบริหารงานในอนาคต หรือความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนในด้านต่างๆ ตบท้ายด้วยการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร และการตอบข้อซักถาม งานนื้จัดขึ้น ณ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *