คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) และรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผน ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร อันดับที่ 1 ปริมาณผลงาน/นักวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน 0.949

(รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นผู้แทนหน่วยงานรับมอบแทน)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6) จำนวน 43 ท่าน

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 11.500

รศ. ดร.ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 8.850

รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 7.500

รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 6.000

รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 4.600

รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 4.250

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 4.000

รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 3.500

รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 3.000

รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 3.000

รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.500

รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.500

รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2.500

ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.000

ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 2.000

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 2.000

ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.875

ผศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 1.750

ผศ. ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.750

รศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.750

รศ. ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปริมาณผลงาน 1.625

ผศ. ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.625

ผศ. ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.500

รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 1.250

ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.100

ผศ. ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 1.000

รศ. ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 1.000

ผศ. ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.000

รศ. ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.000

ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.750

รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 0.750

รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.500

ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 0.500

ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 0.500

รศ. ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 0.500

ผศ. ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 0.100

ผศ.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 0.100

งานดังกล่าวจัดขึ้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ที่มา : สวพ.มก.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pwxx_0pK5Z2YwP1h2zalRpU2v8PxyoLK/edit?usp=sharing&ouid=104088626239284829810&rtpof=true&sd=true

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XK6NktyNU8VrDoNn8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *