คณาจารย์จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

23.08.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้แทนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้การต้อนรับ Dr. Goh Lay Beng, Director of School of Applied Science ,Temasek Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมคณาจารย์และนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *