งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ”

27.06.2023 สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ” โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารหลายท่าน ได้แก่ รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล  คุณมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอำพลฟูดส์  โดยมี ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยร่วมดำเนินรายการ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักวิชาการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *