งานแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) รุ่น 3 และรุ่น 4

30.03.2024 โดย รศ. ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน

***คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้***

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/hUR42s655DvsUWH96

Website : https://sites.google.com/ku.th/ku-bevtech/home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *