นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Best Flavor Works ในการแข่งขัน Baking Innovation Competition for International College Students

18-24.08.2023 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปุณณภา สุขสมิทธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (AIIP) Agro-Industrial Innovation and Technology และนายปฤณ ศิริโสภิตกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Department of Food Science and Technology, Kasetsart University ที่ได้รับรางวัล Best Flavor Works ในการแข่งขัน Baking Innovation Competition for International College Students ซึ่งอยู่ในกิจกรรม International Student Summer School 2023 for the “Belt and Road” University Alliance on Food Science and Education (BRUA-FSE) ณ Jiangnan University ประเทศสาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตดังกล่าว ได้เดินทางไปศึกษาต่อ ชั้นปีที่ 4 ณ University of Reading สหราชอาณาจักร ในโครงการปริญญาตรี-โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ University of Reading เป็นระยะ 1 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *