นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดผลิตภัณฑ์ในโครงการ Asean-Asset Fin-TU Product Development Competition 2023

14.11.2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดผลิตภัณฑ์ในโครงการ Asean-Asset Fin-TU Product Development Competition 2023 จัดขึ้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวณภัทร ริมคีรี (PD)

นางสาวรัตนวรินทร์ วิบูลย์ไพบูลย์ (PD)

นางสาวตะวัน ตันติวิท (PD)

นางสาวพิมพ์อักษร รถเชษฐา (PD)

นายสรยุทธ์ เกิดลาภี (PD)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

นางสาวนิธิวดี เมษานุกรบุตร (PD)

นางสาวฐิติมากร ยะอนันต์ (PD)

นางสาวอุไรรักษ์  ตันพิพัฒน์ (AIIP)

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช รศ. ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ และ    ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนวัตถุดิบ ได้แก่ บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *