บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

01.03.2024 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยมี คุณ ผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด ดร.กำพล ฤทัยวณิช ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรม กลุ่มมิตรผล คุณ เฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจใหม่ ดร.ปวีณา กลกิจชัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ Consumer Products คุณ รัชยาภรณ์ ผลมั่ง รองผู้อำนวยการด้าน Bio-based Business คุณสาธิตา เจียมสุชน Senior Manager – Biomaterials Product คุณสุธาสินี อาจวิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณฉัตรวี สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงาน Packaging Development คุณวรรณา วิเชียรพานิชย์  R&D Specialist งาน New Products Development ดร.นันทิดา วัฒนโรจนาพร ผู้ชำนาญการ งานเพิ่มผลผลิต ดร.สุจินดา โชติรัตน์ศิริกุล Product Specialist ฝ่าย Biomaterials Product ดร.ศิริมา จีนปฎิพัทธิ์ Product Development Technologist ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรมโครงการ คุณนรีรัตน์ แปงจันทร์ Senior Business Analyst ด้าน Business Strategy

เข้าร่วมหารือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังทาง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้นำเสนอการลงนามสร้างความร่วมมือฉบับใหม่ ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ การร่วมกันออกแบบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การขอเข้าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และการสร้างบุคลากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *