ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”

หน่วยวิจัยด้านประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน จนถึงวิธีการขั้นสูง เช่น Principal Component Analysis (PCA) วิธีการจัดกลุ่ม (Clustering methods) และ Preference Mapping เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการทางสถิติ สามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม และสามารถแปลผลการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม XLSTAT ทำให้เกิดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค และรูปแบบของตลาดในสถานการณ์ที่ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส การวิจัยตลาดและผู้บริโภค

สำหรับการลงทะเบียน [https://forms.gle/HRbFSCvq9v7ayrif8]
ติดตามเรา: https://www.facebook.com/kuscr
ติดต่อเรา: อีเมล์: kuscr.agro@ku.th
โทร 093-1400060 (สิริพร ศิรเลิศมุกุล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *