ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า ครั้งที่ 10 Final

10.04.2024 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกลุ่มก้าวหน้า เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยคาดหวังในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จของการดำเนินการให้เป็นระบบ และมีประสิทธิผล ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เชิญ ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10 โดยครั้งนี้เป็นการปิดโครงการ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในรูปแบบ Online และแบบ Onsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *