ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า

02.05.2023 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกลุ่มก้าวหน้า เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยคาดหวังใรการพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จของการดำเนินการให้เป็นระบบ และมีประสิทธิผล ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เชิญ ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในรูปแบบ Online และแบบ Onsite

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *