ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ

18.08.2023 รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน สัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ โดยเชิญวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ข้อควรรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ โดย หัวหน้างานบริการวิชาการ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม 2) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ โดย รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ 3) การนำเสนอระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการและรับฟังข้อเสนอแนะ โดย นางสาวกฤติกา สาโร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *