ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing ให้กับบุคลากร

30.05.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing เรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพและมารตรฐานระดับหลักสูตร AUN-QA วิทยากร โดย ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ ดร.อุรุชยา สนแจ้ง และดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาวทางการพัฒนาและตรวจประเมินระบบ AUN-QA ให้กับบุคลากรของคณะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินความพร้อมในการเข้าสู่การพัฒนาและปฏิบัติตามระบบการรับรองคุณภาพและมารตฐานระดับหลักสูตรต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *