ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

– การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) องค์ประกอบที่ 1-7 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)

– การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

– Case study และแบ่งปันประสบการณ์ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในและนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความรู้ ตระหนักถึงภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *