ฝ่ายสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบุคลากร

24.03.2566 ผศ. ดร.จุมพล วรสายัณห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายสารสนเทศ และคุณกัณฑสุกานต์ สมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ เรื่อง ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ระบบจัดเก็บข้อมูล Network Access Storage (NAS) และ PDF24 แอปทางเลือกในการแก้ไขเอกสาร PDF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *