ฝ่ายสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบุคลากร

14.07.2023 ผศ. ดร.จุมพล วรสายัณห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคุณกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การใช้งานโปรแกรม AI Chatbot และการใช้งานโปรแกรม Canva โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *