พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ และ รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด อาจารย์จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาประเทศและเปิดโอกาสให้รู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *