ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรม Winter course2024: New Food Product Development

08-26.01.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีกล่าวเปิดงาน การจัดอบรม Winter course2024: New Food Product Development ให้แก่นักศึกษาจาก Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2567 โดยมีนักศึกษาเกาหลีใต้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Pusan National University ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองประเทศ และในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารว่างจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด บริษัทแฮ็คส์แสงอุดม คอนเฟ็คชันเนรี จำกัด บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด และบริษัท NSL Foods จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *