ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาว ‘โชคกิตติ’ จังหวัดกาญจนบุรี

03.10.2023 โครงการ Creative Young Designers Season 3 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆอีกจำนวน 15 มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำเสนอแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ณ ศูนย์สิริกิติ์ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ภายใต้การเรียนการสอนวิชา การออกแบบและการนำเสนอแฟชั่น (Fashion Design and Presentation) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยการดูแลของ อาจารย์เจนจิรา เหลืองวัฒนะ อาจารย์ประจำภาควิชา ผลงานนี้อยู่ภายใต้คอนเซปต์ The Beauty of Fluidity” เป็นแนวคิดที่มองหาความงามใน ความหลากหลายของสไตล์และเพศแต่ละแบบ โดยมุ่งเน้นไปที่ความอิสระในการสวมใส่และการแสดงออกของตัวเอง โดยในคอลเล็กชัน จะประกอบด้วย เสื้อผ้ารูปแบบ Ready-to-wear จำนวน 12 ชุด 4 มินิคอลเล็กชันที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ Childish Optimism (มุมมองของวัยเด็ก, Between the 1990s & 2000s (ระหว่างยุค 1990 และ 2000), Beauty of Egypt (ความงามแห่งอียิปต์ และ Fade out into Elegantly (การเลือนหายจากสิ่งเดิมสู่สิ่งใหม่) โดยทุกคอลเล็กชันล้วนแล้วแต่มีเทคนิคที่แตกต่าง และใช้วัตถุดิบที่มีผลิตอยู่แล้วในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำมาออกแบบ ให้ไม่สูญเสียความสบายในการสวมใส่ ใช้เทคนิคการตัดเย็บที่ไม่ซับซ้อน และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รวมทั้งมีการแสดงผลงานของนิสิตภายใต้วิชาการออกแบบโครงสร้างผ้าทอ (Woven Structural Design) โดยการดูแลของ ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ และ วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นเชิงนวัตกรรม (Design and Development for Innovative Textile Product and Fashion) ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการดูแลของ ผศ. ดร.ปวริน ตันตริยานนท์ ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร ดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์   อาจารย์นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย และ ผศ.กัมพล แสงเอี้ยม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านสามารถนำผลงานการออกแบบไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อการขายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ทางภาควิชาขอขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังงานนี้ทุกท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ (อาจารย์พิเศษ) อาจารย์พงษ์พันธ์ หวังปัญญา (อาจารย์พิเศษ)  อาจารย์จรัมชัย สิงคาลวณิช (อาจารย์พิเศษ) ภัชรพล เชิดชู (นิสิตปริญญาโท) ณัชชา ปลื้มจิตติกุล (นิสิตปริญญาโท) สรชา กิจกาญจน์ (นิสิตปริญญาโท) และ ธีรภัทร ปัญญาเพียร (เจ้าหน้าที่)

ภาพโดย นรุตม์ วรอินทร์ Mediummen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *