ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดโครงการเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 12

15.03.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเสนอผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้นำเสนอผลงานจากการศึกษาและวิจัยที่ได้ทำในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นหลังต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3aU4MQHC7RqZDT3D7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *