ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 11

04.04.2023 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดงานเสนอผลงานวิชาการ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ โครงการเสนอผลงานวิชาการ “Biot Fun Fair for Future” ครั้งที่ 11 โดย ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และ รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและการเงิน ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ได้นำเสนอผลงานจากการศึกษาและวิจัยที่ได้ทำในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *