มอบหนังสือให้ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คุณปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 -2566 มอบหนังสือให้ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง โดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ณ ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขอบคุณมา ณ ทีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *