รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าประชุมจัดทำ Impact pathway ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ พ.ศ.2566 -2570

3-4.05.2023 รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานคณะทำงานหน่วยบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ (SAT) สกสว. ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เข้าประชุมจัดทำ Impact pathway ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( ววน.) ของประเทศ พ.ศ.2566 -2570 เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บูรณาการกับหน่วยให้ทุน (PMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน

F3 ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก

F4 เร่งพัฒนาการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *