ศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์และ Dr. Ashoka Ranathunga ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการจากสถาบันวิทยาการขั้นสูง

22.08.2023 ขอแสดงความยินดี กับ ศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์และ Dr. Ashoka Ranathunga ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการจากสถาบันวิทยาการขั้นสูง

รศ. ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมแสดงศักยภาพและ มอบโล่รางวัลผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University “KU’s Future through the Reinventing University Program”

โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และ Dr. Ashoka Ranathunga ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการจากสถาบันวิทยาการขั้นสูง จากโครงการ reinventing university  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *