ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

11.07.2023 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “องค์ประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์สำหรับการผลิตสารเคลือบไข่สด” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 – ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นโดยอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *