ศ. ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.โชคชัย  ธีรกุลเกียรติ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *