หัวหน้าภาคฯ และคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าเยี่ยมชมบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

08.06.2023 ผศ. ดร.กุลนาถ ทองขาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ผศ. ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล และ ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าเยี่ยมชมบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *