เปิดตัว miniTCDC LINK ย่อย ณ ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 หลังจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency: CEA) ในการเข้าร่วมเป็น miniTCDC LINK ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่มุ่งขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการออกแบบ ด้านการตลาด แนวโน้มผู้บริโภค ด้าน Fashion ด้านการออกแบบสื่อ กราฟฟิค และดิจิทัลมีเดีย และด้านวัสดุที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เป็นหนึ่งส่วนเครือข่ายของ miniTCDC LINK ภายใต้การดำเนินงานของ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร และ ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของ miniTCDC LINK จะทำให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลาการในคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล Global Market Information Database (GMID) ฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN) ฐานข้อมูล Stash Media และฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อการทำวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิต รวมถึงการวิเคราะห์และมองหาโอกาสเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดทำโครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความ และมองเห็นแนวโน้มการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่
 
1) ฐานข้อมูล Global Market Information Database (GMID) หรือที่รู้จักันในชื่อ Euromonitor Database นำเสนอข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท สถิติสำคัญ ๆ ทางการตลาดและบริษัทในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 200 ประเทศ ให้ข้อมูลในรูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full text) รายงานวิจัย (Research) รายงานบทวิเคราะห์ของแต่ละ ประเทศมากกว่า 18,000 เรื่อง
 
2) ฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN) นำเสนอข้อมูลด้าน Fashion Search Engine เพื่อใช้ ในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกาย การออกแบบและ อุตสาหกรรมค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ฯลฯ และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่นและอื่นๆ พร้อมบทวิเคราะห์และงานวิจัยทั่วโลก
 
3) ฐานข้อมูล Stash Media นำเสนองานดิจิทัลมีเดียจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 3,500 เรื่อง และให้ข้อมูลเจาะลึกถึงรายละเอียด (Insight) กระบวนการทำงานผ่านบทสัมภาษณ์ของทีมงาน พร้อมเบื้องหลังการ ทำงาน
 
4) ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion นำเสนอข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่า 7,500 ชนิด และข้อมูลผู้ผลิตกว่า 3,000 แห่งจากทั่วโลก และฐานข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *