เสวนาหัวข้อ “บทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร”

07.03.2024 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล FI asia ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และ บริษัท อามาโนะ เอนไซม์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด ร่วมกันจัดงานเสวนา “SHE-economy พลังหญิงเปลี่ยนโลกธุรกิจอาหาร” วิทยากรโดย รศ. ดร. ทานตะวัน พิรักษ์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “อก.: ปั้นดาวสู่อุตสาหกรรม”  คุณกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “วินเนอร์: ส่วนผสมอาหารสู่ความมั่นคงทางอาหาร” คุณตวงพรรษ ใสสะอาด กรรมการบริหาร บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด หัวข้อ “ยำยำ: เส้นทางความอร่อยและคุณภาพ” และ ดร.สุภาภรณ์ นาคนุกุล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการทางเทคนิค บริษัท อามาโนะ เอนไซม์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด หัวข้อ “อามาโนะ เอนไซม์: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วยไบโอเทคโนโลยี” ซึ่งแต่ละท่านเป็นวิทยากรหญิงจากองค์กรระดับนานาชาติที่ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่าน ดำเนินรายการโดย คุณกรุณา จีนถนอม บรรณาธิการนิตยสารอินโนแล็บ บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *