โครงการนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย FoodInnopolis@Kasetsart จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพของผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โครงการนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพของผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารประจำปี 2565 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร (FI Innovation Contest)

โดยมีการจัดกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ (How to create attractive and unique packaging design) โดย ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงานเสวนาและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรรยาย ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ 1. หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 2. การสร้างเอกลักษณ์สินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ 3. นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากร โดย ดร.เจนณัช สดไสย์ ปิดท้ายด้วยการให้คำปรึกษารายกลุ่มโดย รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ดร.เจนณัช สดไสย์ งานนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 2204 – 2205 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้จัดการโครงการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *