โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16

08.03.2024 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้เชิญคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16  KU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 (Bangkok) ภายใต้หัวข้อ “Food for Crisis”เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านนวัตกรรมอาหารของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตและนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความยั่งยืนในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16  KU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 (Bangkok) ภายใต้หัวข้อ “Food for Crisis” ระดับภูมิภาค กรุงเทพฯ โดย มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ ได้แก่ ผศ. ดร.พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี ประธานดำเนินงานโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย คุณจุมพล กาญจนปัญญาคม Marketing Manager บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด คุณเชิดศักดิ์ คมนา Former Asia-Pacific Regional Technical Manager, Ingredion Inc.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเกษตรไทย ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คุณพรพิศ ตันมธุสรชัย Strategy Consultant Kin Yoo Dee Co.,Ltd. และ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ

จากผลการตัดสิน มีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 11 ทีม โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

ท่านสามารถติดตามข้อมูลประกาศผลจาก KU-FoSTAT : https://www.facebook.com/KUFoSTAT2024

ประกาศรอบคัดเลือก (VDO) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 มีทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 11 ทีม ได้แก่

 1. ทีม Crackcrack! who is there จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ทีม JIDRIZZ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ทีม MyCoMyJaii จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ทีม PAWON โภชนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ทีม Powerpuff Girl มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ทีม TimTim bean มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. ทีม after midnight มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. ทีม ปัญหาทำให้ฉันเติบโต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 9. ทีม ฝ้ายคำผำจ๋า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 10. ทีม เลิฟเว่อร์มะยงชิด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 11. ทีม แก้วเจ้าจอม A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้ารอบมา ณ โอกาศนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *