โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular

19.05.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการ “โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular”  สนับสนุนให้มีการแยกขยะรีไซเคิล จัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง และการรับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถสร้างความตระหนักในการทิ้งขยะและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลได้ ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคุณฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการมอบ   รางวัลแม่บ้านดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ แม่บ้านอัง คุณอังคณา มูลทา จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได้รับ “รางวัลแม่บ้านยอดขยัน” แม่บ้านหนูนา คุณกาญจนา ปัญญาผล จากแม่บ้านส่วนกลางคณะฯ ได้รับ  “รางวัลซุปเปอร์แม่บ้าน” และแม่บ้านส้ม คุณสุนทรี กาญจนำพระ จากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้รับ  “รางวัลแม่บ้านรีไซเคิล” และมีการมอบรางวัลบุคคลากรดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ คุณวัชรี อรุณกิจสกุล และคุณมนัสนันท์ สมบูรณ์ผล ได้รับ  “รางวัลบุคลากร   สายกรีน” ขอบคุณทุกความร่วมมือของทุกคนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *