ผู้นำการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อความอยู่ดีมีสุข

ประวัติคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ในคณะเกษตร ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 หลังจากความสำคัญและความสำเร็จของการศึกษาด้านนี้ จึงได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ด้วยการตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจและวิสัยทัศน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 

คณะผู้บริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบในระดับคณะ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย เลขานุการคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานเลขานุการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด

รองคณบดี

รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

ฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

ฝ่ายกิจการภายในและการเงิน

ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้

ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

ฝ่ายบริการวิชาการ

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร

ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต

ฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ

รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

ฝ่ายทรัพยากร

ผศ. ดร.จุมพล วรสายัณห์

ฝ่ายสารสนเทศ

รศ.ดร. ทานตะวัน พิรักษ์

ฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา

รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

รศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ. ดร.กุลนาถ ทองขาว

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รศ. ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ จัดตั้งขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปี พ.ศ. 2523 ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2523 โดยในระยะเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรมเกษตร มีหน่วยงานในสังกัดรวม 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีฐานะเป็นเทียบเท่าภาควิชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อำนวยความสะดวกด้านงานการเรียนการสอนและการวิจัย งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการทางวิชาการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจาก กม. ให้มีการแบ่งโครงสร้างสำนักงานเลขานุการออกเป็น 3 ส่วน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และงานบริการการศึกษา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร