การเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

Sugar Technology
Beverage Technology and Management

Entrepreneurship for Vegetable, Fruit and Cereal Beverages