คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง

|

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 29 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ PD67_01
  1. ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ FST67_01
  1. ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ตำแหน่งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 2 – 29 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ  AIT_P167_01
  1. ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ตำแหน่งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 2 – 29 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ AIT_C267_01
  1. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 OOS67_01