ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนส่วนผสมอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

|

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนส่วนผสมอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprecuremetn.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม  2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.