ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

|

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่  1  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 21,000 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


ตำแหน่งที่  2  : นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 24,000 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังเอกสารแนบ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111