ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งที่ ๑ สำกัดสำนักงานเลขานุการ

|

เอกสารอยู่ในไฟล์แนบ