นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) [AIIP]

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฝันของการเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของคุณไม่ไกลเกินเอื้อม

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AIIP เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี พ.ศ.2558 โดยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยไม่สังกัดภาควิชา ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชาภายใต้คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตจากหลักสูตรนี้ ได้รับการเตรียมพร้อมในการริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรของตนเอง หรือทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในฝ่ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สังคมโลกาภิวัฒน์อันไร้พรหมแดน ที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการอยู่ดีมีสุขของประชากร จุดเด่นของบัณฑิตคือเป็นผู้มีความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มีความสามารถในการทำงานที่ต้องเชื่อมโยง ประสานงาน ระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และร่วมงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

เนื้อหาของหลักสูตรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และศาสตร์ทางศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญ 3 ทักษะได้แก่ ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรม ที่สามารถผลิตและดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะความเข้าใจในหลักการของการเติบโตอย่างยั่งยืน [นิสิตรหัส 67 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563]

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

More detail at aiip.agro.ku.ac.th

คณาจารย์

รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.อุรุชยา สนแจ้ง

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์

วิทยาการสิ่งทอ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) Textile Series

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา Agro-Industrial Innovation and Technology International Program (AIIP)