นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) [AIIP]

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฝันของการเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนของคุณไม่ไกลเกินเอื้อม

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AIIP เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปี พ.ศ.2558 โดยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยไม่สังกัดภาควิชา ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชาภายใต้คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตจากหลักสูตรนี้ ได้รับการเตรียมพร้อมในการริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรของตนเอง หรือทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในฝ่ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สังคมโลกาภิวัฒน์อันไร้พรหมแดน ที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและการอยู่ดีมีสุขของประชากร จุดเด่นของบัณฑิตคือเป็นผู้มีความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มีความสามารถในการทำงานที่ต้องเชื่อมโยง ประสานงาน ระหว่างหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และร่วมงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

เนื้อหาของหลักสูตรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และศาสตร์ทางศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญ 3 ทักษะได้แก่ ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรม ที่สามารถผลิตและดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะความเข้าใจในหลักการของการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

More detail at aiip.agro.ku.ac.th

คณาจารย์

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ. ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.อุรุชยา สนแจ้ง

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์

วิทยาการสิ่งทอ

ดร.ศิวาพร โอเจริญ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) Textile Series

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา Agro-Industrial Innovation and Technology International Program (AIIP)