The Faculty of Agro-Industry at Kasetsart University was established on 23 May 1980, though courses covering aspects of agro-industry had […]

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อที่จะให้บัณฑิตที่จบไปเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการสร้างนวัตกรรมอาหาร กึ่งอาหาร และไม่ใช่อาหาร ด้วยความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตมีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต [นิสิตรหัส 67 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565]

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
*Details of scholarship for international students can be downloaded ที่นี่.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

หลักสูตรมุ่งสร้างนิสิตที่สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และปรับใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเกษตรทุกประเภทให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
*Details of scholarship for international students can be downloaded ที่นี่.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

การสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากการใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะขั้นสูง จึงสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นของประเทศในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาประเทศ ร่วมกับกระบวนการสร้างบุคลากรที่เป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการหรือผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรมและ/หรือแก้ปัญหาทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เว็บไซต์
*Details of scholarship for international students can be downloaded ที่นี่.

คณาจารย์

รศ. ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์

Sensory evaluation as a guidance tool for new product development

รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

Near-infrared (NIR) spectroscopy for food quality applications

รศ. ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ

High pressure processing for microbial inactivation and product quality enhancement

รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย

Microwave treatment, Superheated steam treatment

ผศ. ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย

Color and color evaluation, Optical properties of food and non-food emulsions

ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต

Emulsion based product development, Emulsion based delivery system, Encapsulation of bioactive ingredients

รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด

Statistical techniques and experimental design in product

รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด

Chemical quality evaluation, Rice-based food product development, Healthy Thai dessert and snack products

รศ.ดร. ทานตะวัน พิรักษ์

Meat and poultry product development

รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต

Food process engineering, Application of hydrocolloids for food innovation and product development

รศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ

Physicochemical stability of emulsion model, Fats & Oils Chemistry, Lipid based product development

รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

Consumer product development, Non–food product development

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี

Sensory Analysis of Food and Non-food Product

รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

Texture and texture evaluation, Rheology Sensory evaluation

ดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย

Sensory and Rapid Sensory Profiling Techniques, Statistical modeling and multivariate analysis techniques

ดร. ชนนิกานต์ ศรีกัลยา

Food product research and development, Food processing, Development of functional food products, Plant-based products, Gluten-free products

รศ. ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

รศ. ดร.สมบัติ ขอทวีวัฒนา

Agro-industrial processing Sugar technology Drying and processing development

รศ. ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

Nutritional product development, Sensory evaluation and consumer study

เจ้าหน้าที่

สริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์

นักปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004 Ext. 5554

กัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร

นักวิทยาศาสตร์
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004 Ext. 5552

สุพิชญา พวงพิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004

จารุวรรณ จงสกุลรุ่งโรจน์

นักวิชาการศึกษา
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004 Ext. 5567

จุไรพร แก้วศรีทอง

เจ้าหน้าที่วิจัย
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 084-015-0110

นิดดา กันต์นิกุล

นักปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004 Ext. 5569

จิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ์

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนา​ญ​การ)
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 081-375-7643, 02-562-5553

กัณธรัศมิ์ วัลย์เครือ

Administrative worker
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02-562-5004 Ext. 5504

สาธิต ฤทธิ์เลิศชัย

Science worker
สำนักงาน: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 02 562 5004 Ext. 5558

งานวิจัย

Author Name

Development of Innovative Food Product

Author Name

Development of Innovative Non-food Product

หัวข้อวิจัย

Experience Design for Product and Service
Food Product Shelf-Life Evaluation and Extension
Development of Innovative Non-food Product
Development of Innovative Food Product
Process development
Sensory research

งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวสาร

สุดเจ๋ง….เด็กพีดี (PD) นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กวาดรางวัล GRAND PRIZE และรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดผลิตนวัตกรรมในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2021

Kasetsart Faculty of Agro-Industry Annual Retirement 2021