The Faculty of Agro-Industry at Kasetsart University was established on 23 May 1980, though courses covering aspects of agro-industry had […]

วิทยาการสิ่งทอ

ผสานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งทอ ความคิดสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความจำเป็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มุ่งเน้นการผสานความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น หลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่วิทยาศาสตร์เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน กระบวนการเคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การจัดการสินค้าสิ่งทอ และการสร้างแบรนด์แฟชั่น รวมทั้งมีการเรียนแบบโปรเจ็ค โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการเรียนและเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริงและมีทักษะความรู้ที่ตอบรับโลกอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น นิสิตที่จบจากภาควิชาฯ สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น ผู้จัดการสินค้าในขั้นตอนการผลิต นักพัฒนาสิ่งทอ นักออกแบบแฟชั่นและสื่งทอ หรือนักทดสอบสิ่งทอ เป็นต้น

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)

หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ผสานความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น หลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่วิทยาศาสตร์เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน กระบวนการเคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การจัดการสินค้าสิ่งทอ และการสร้างแบรนด์แฟชั่น รวมทั้งมีการเรียนแบบโปรเจ็ค โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการเรียนและเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริงและมีทักษะความรู้ที่ตอบรับโลกอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น

 

นิสิตที่จบจากภาควิชาฯ สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น ผู้จัดการสินค้าในขั้นตอนการผลิต นักพัฒนาสิ่งทอ นักออกแบบแฟชั่นและสื่งทอ หรือนักทดสอบสิ่งทอ เป็นต้น [นิสิตรหัส 67 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566]

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ ที่นี่.
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงาน ผู้ที่กำลังมองหาช่องทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอ บุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการฝึกการทำวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้งานบรรลุผล ฝึกการวางแผนและพัฒนากระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โดยนิสิตจะได้รับการฝึกให้สามารถแนะนำ เลือก วางแผนและทดลองทำจริงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ช่วยสร้างวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์

คณาจารย์

Asst. Prof. Pawarin Tuntariyanond, PhD

การจัดการนวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น

ดร.ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ

เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มและกระบวนการผลิต การบริหารการผลิต การจัดการสินค้าคงเหลือ

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์

การประเมินทางประสาทสัมผัสบนสิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์และหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อาจารย์เจนจิรา เหลืองวัฒนะ

การตลาดและการสร้างแบรนด์แฟชั่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

รศ. ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์

การย้อมสีสิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จและกระบวนการเชิงเคมีสำหรับสิ่งทอ วัสดุชีวภาพสำหรับการใช้งานด้านสิ่งทอ

ผศ. ดร.ขนิษฐา วัชราภรณ์

เคมีสิ่งทอ (ฟอก – ย้อม), การย้อมสีธรรมชาติ, การวัดค่าสี, อนุภาคนาโน, การย้อมไหม

ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล

ระบบการผลิตแบบ Mass Customization การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การพัฒนาและจัดการนวัตกรรมในสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ

อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และวัสดุที่ยั่งยืน

อาจารย์นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

Natural dye techniques and material sustainability

ดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เทคโนโลยีผ้าไม่ถักไม่ทอ เสื้อผ้าเพื่อการป้องกัน

อาจารย์ผุสดี แซ่ลิ่ม

วิทยาศาสตร์เส้นใย, วิทยาศาสตร์ของสี, ไหม

ผศ. ดร.พรทิพย์ แซ่เบ๊

สีธรรมชาติและเคมีสิ่งทอ สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางสิ่งทอ

เจ้าหน้าที่

กนกพร เทียมปาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนิสิต
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2
โทร 02-562-5000 ต่อ 5317

ธีรภัทร ปัญญาเพียร

นักปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2
โทร 02-562-5000 ต่อ 5310

สมพร ยศชาติ

นักปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 5
โทร 086-039-7575

ชลิตา ถือตรง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนิสิต
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2
โทร 02-562-5000 ต่อ 5310

วลีวรรณ บุญประกอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2
โทร 02-562-5000 ต่อ 5310

สุนทรี กาญจนำพระ

พนักงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน: ห้องธุรการ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 2
โทร 02-562-5000 ต่อ 5315

งานวิจัย

Author Name

Design & Development for Innovative Textile and Fashion

Author Name

Fashion Business & Merchandising

หัวข้อวิจัย

Textile Sensory
Performance textile
Eco-Textile
Fashion Business & Merchandising
Mass Customization
Design & Development for Innovative Textile and Fashion

งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) Textile Series

Kasetsart Faculty of Agro-Industry Annual Retirement 2021