รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการภายใน