รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์

รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ