รศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

รศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร