ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร