นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์

นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร